แผนที่อบต.


ประวัติและตราสัญลักษณ์
    ตำบลพระยาบันลือ เดิมเป็นตำบลสิงหนาท ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขุนสิงหนาท และพระยาบรรลือ ได้เข้ามาจับจองที่ดินอำเภอลาด บัวหลวงเป็นจำนวนมาก ต่อมารัชกาลที่ 5 ประกาศเลิกทาส ตำบลพระยาบันลือซึ่งรวมกับตำบลสิง หนาทในสมัยนั้น เดิมอยู่ในความรับผิดชอบชองอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาปี พ.ศ. 2480 ราชการได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอลาดบัวหลวง มีตำบลในการปกครองรวม 3 ตำบล ซึ่งมีตำบลสิงหนาท รวมอยู่ด้วย และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ราชการได้ยกฐานะกิ่งอำเภอ ลาดบัวหลวงเป็นอำเภอลาดบัวหลวง มีการปกครอง แบ่งออกเป็น 6 ตำบล โดยแบ่งการปกครอง ตำบล สิงหนาทเป็นตำบลพระยาบันลือ เมื่อมีการแบ่งตำบล จึงตั้งชื่อตำบลว่า "พระยาบันลือ" ตามผู้ที่ถือครองพื้นที่ส่วนใหญ่

   เหตุการณ์สำคัญในอดีต

      เมื่อ พ.ศ. 2480 ราชการได้แต่งตั้งนายเขียน เลือดแสงไทย มาดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอประจำกิ่งอำเภอลาดบัวหลวง ต่อมาได้มีการขุดคลองแขกโดย พระยาบันลือ ฤทธิไกร เป็นนายช่างดำเนินงานและได้เปลี่ยนชื่อจากคลองแขกเป็นคลองพระยาบันลือจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวอำเภอลาดบัวหลวงใช้ประโยชน์ด้านการคมนาคม ด้านการอุปโภคบริโภค และด้านการเกษตรกรรม


โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหาร

สำนักงานปลัด

กองคลัง

กองช่าง

สภาท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน

สถานที่สำคัญ