โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

   มีทั้งหมด 6 รายการ


# หัวข้อกิจกรรม กิจกรรม แผนงาน กลุ่มเป้าหมาย วันปฏิบัติงาน เพิ่มเติม สถานะ
1 จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 22 ก.ค. 2562
2 สอนแนะนำการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน สอนแนะนำการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน สอนแนะนำการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน สอนแนะนำการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน 1 มิ.ย. 2560
3 จุดเรียนรู้ด้านการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จุดเรียนรู้ด้านการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จุดเรียนรู้ด้านการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จุดเรียนรู้ด้านการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 13 มิ.ย. 2560
4 อบรมการทำสบู่ อบรมการทำสบู่ อบรมการทำสบู่ อบรมการทำสบู่ 11 ก.ค. 2562
5 การขุดท่อระบายน้ำคลองคางหมู การขุดท่อระบายน้ำคลองคางหมู การขุดท่อระบายน้ำคลองคางหมู การขุดท่อระบายน้ำคลองคางหมู 4 ธ.ค. 2562
6 กิจกรรมขุดคลอง กิจกรรมขุดคลอง กิจกรรมขุดคลอง กิจกรรมขุดคลอง 6 พ.ย. 2562

= ดำเนินการเสร็จสิ้น
= อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
= ล่าช้ากว่ากำหนด
= ยังไม่เริ่มดำเนินการ
= ยังไม่ถึงวาระการดำเนินงาน
= หยุดโครงการ