โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

   มีทั้งหมด 11 รายการ


# หัวข้อกิจกรรม/การปฏิบัติงาน กิจกรรม แผนงาน กลุ่มเป้าหมาย วันปฏิบัติงาน เสร็จสิ้น เพิ่มเติม สถานะ
1 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงปลานิล" 2.1.7 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 2. แผนงานด้านการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรในพื้นที่ 11 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
2 การอบรมผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 2.1.2 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ขาวชุมชน/พัฒนาเกษตรกรให้เป็นชำวนำผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขาว 2. แผนงานด้านการพัฒนาอาชีพ สมาชิกแปลงใหญ่ข้าว 30 ก.ค. 2563 30 ก.ค. 2563
3 ทดสอบระบบงาน ศพก. 4.2.1 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 4. แผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้ผลิตและกลุ่มอาชีพต่างๆ 3 ธ.ค. 2562 30 มิ.ย. 2563
4 กิจกรรมงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำคลองเก่าหนองสองห้องและอาคารควบคุมน้ำ (ทดสอบ) 1.1.3 กิจกรรมงานดำดคอนกรีตคลองส่งน้ำคลองเก่ำ หนองสองห้องและอาคารควบคุมน้ำ 1. แผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เกษตรกรตำบลพระยาบันลือ และพื้นที่ใกล้เคียง 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2564
5 ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 2.2.2 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกกล้วย 2. แผนงานด้านการพัฒนาอาชีพ ปลูกกล้วย มาตรฐานสินค้า 1 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2564
6 จุดเรียนรู้ด้านการผลิตและส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ 4.2.4 จุดเรียนรู้ด้านการผลิต และส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ 4. แผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชน ต.พระยาบันลือ 1 เม.ย. 2562 31 ต.ค. 2565
7 กิจกรรมเคหกิจเกษตรสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 3.4.2 กิจกรรมเคหกิจเกษตรสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน 3. แผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน การศึกษา และชุมชนเกษตรกร เกษตรกรในพื้นที่ 2 มี.ค. 2561 30 ธ.ค. 2565
8 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน/พัฒนาเกษตรกรให้เป็นชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 2.1.2 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ขาวชุมชน/พัฒนาเกษตรกรให้เป็นชำวนำผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขาว 2. แผนงานด้านการพัฒนาอาชีพ เกษตรกรตำบลพระยาบันลือ และพื้นที่ใกล้เคียง 1 ต.ค. 2562 31 ต.ค. 2565
9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย 3.1.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับปฐมวัย 3. แผนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน การศึกษา และชุมชนเกษตรกร โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 1 ม.ค. 2561 30 ธ.ค. 2565
10 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยไร้สารตกค้าง/ลดสารเคมี หรือเกษตรกรถุงดำ 2.2.1 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยไร้สำรตกค้ำง/ลดสำรเคมี หรือเกษตรกรถุงดำ 2. แผนงานด้านการพัฒนาอาชีพ ม.๗ ต.พระยาบันลือ 22 มิ.ย. 2561 31 ก.ค. 2561

= อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
= ดำเนินการเสร็จสิ้น
= ล่าช้ากว่ากำหนด
= ยังไม่เริ่มดำเนินการ
= ยังไม่ถึงวาระการดำเนินงาน
= หยุดโครงการ