โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
แผนงาน :
จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ปริมาณงาน :
1 แห่ง
แผนแม่บท :
แผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนงานย่อย :
แผนงานย่อยจุดเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การพัฒนากาชีพอย่างยั่งยืน
กิจกรรม :
กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย :
ชุมชนตำบลพระยาบันลือ
วันปฎิบัติงาน :
22 ก.ค. 2562
สถานะ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น

การดำเนินงาน
- สถานที่ตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัด UTM UPS : ๔๗ x ๖๕๕๔๙๘ Y ๑๕๖๖๓๙ - สมาชิก ศจช. : จำนวน ๓๗ ราย

ตัวชี้วัด

ปัญหา/อุปสรรค

สถานที่ดำเนินงาน