โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
แผนงาน :
การขุดท่อระบายน้ำคลองคางหมู
ปริมาณงาน :
1 แห่ง
แผนแม่บท :
แผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานย่อย :
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
กิจกรรม :
กิจกรรมงานทำท่อระบายน้ำคลองคางหมู
กลุ่มเป้าหมาย :
ชุมชนตำบลพระยาบันลือ
วันปฎิบัติงาน :
4 ธ.ค. 2562
สถานะ :
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

การดำเนินงาน
ขุดท่อขนาด 30 ซม.

ตัวชี้วัด

ปัญหา/อุปสรรค
- พื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ ทำให้น้ำไหลลงทางระบายน้ำธรรมชาติยาก - ทางระบายน้ำขนาดเล็ก ระบายไม่ทัน - สภาพของที่ทิ้งน้ำไม่เหมาะสม ระบายน้ำทิ้งได้ช้า

สถานที่ดำเนินงาน