โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
แผนงาน :
กิจกรรมขุดคลอง
ปริมาณงาน :
2 แห่ง
แผนแม่บท :
แผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานย่อย :
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
กิจกรรม :
กิจกรรมงานทำท่อระบายน้ำคลองคางหมู
กลุ่มเป้าหมาย :
ชุมชนตำบลพระยาบันลือ
วันปฎิบัติงาน :
6 พ.ย. 2562
สถานะ :
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

การดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปัญหา/อุปสรรค

สถานที่ดำเนินงาน