โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
แผนงาน :
สอนแนะนำการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน
ปริมาณงาน :
1 แห่ง
แผนแม่บท :
แผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนงานย่อย :
แผนงานย่อยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
กิจกรรม :
กิจกรรมแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย :
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสองห้องตำบลพระยาบันลือ
วันปฎิบัติงาน :
1 มิ.ย. 2560
สถานะ :
ยังไม่เริ่มดำเนินการ

การดำเนินงาน
สอนแนะการจัดทำบัญชี - สมุดเงินสด - สมุดแยกประเภททั่วไป - ทะเบียนทุนเรือนหุ้น

ตัวชี้วัด

ปัญหา/อุปสรรค
ผู้จัดทำบัญชีไม่ค่อยมีเวลาบันทึกบัญชี จึงทำให้การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน

สถานที่ดำเนินงาน