โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
แผนงาน :
จุดเรียนรู้ด้านการผลิตและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
ปริมาณงาน :
1 แห่ง
แผนแม่บท :
แผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนงานย่อย :
แผนงานย่อยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
กิจกรรม :
กิจกรรมแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
กลุ่มเป้าหมาย :
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสองห้องตำบลพระยาบันลือ
วันปฎิบัติงาน :
13 มิ.ย. 2560
สถานะ :
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

การดำเนินงาน
จัดซื้อวัสดุในการดำเนินการผลิตปุ๋ยหมัก

ตัวชี้วัด

ปัญหา/อุปสรรค

สถานที่ดำเนินงาน