โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
แผนงาน :
อบรมการทำสบู่
ปริมาณงาน :
1 ศูนย์
แผนแม่บท :
แผนงานด้านการจัดการองค์ความรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน
แผนงานย่อย :
แผนงานย่อยจุดเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้การพัฒนากาชีพอย่างยั่งยืน
กิจกรรม :
กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนาระบบคลังความรู้และสื่อการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย :
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
วันปฎิบัติงาน :
11 ก.ค. 2562
สถานะ :
ดำเนินการเสร็จสิ้น

การดำเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปัญหา/อุปสรรค

สถานที่ดำเนินงาน